Ochrana dat a informace o Uživatelích

  1. Uživatel je oprávněn využít k ochraně přenášených informací vlastní opatření pro utajení jejích obsahu, např. kódování nebo šifrování. Tato opatření musí být učiněna takovými technickými prostředky, které jsou slučitelné s technickými prostředky Provozovatele.
  2. Provozovatel se vyhrazuje právo vést záznamy o užívání Služeb IPTV, jako podklad pro jejich vyúčtování, minimálně po dobu 1 roku (nestanoví-li platné právní předpisy lhůtu delší) od jejich vzniku a na požádání tyto záznamy zpřístupnit Uživateli. Uživatel je povinen za jejich zpřístupnění uhradit poplatek dle platného a účinného Ceníku.
  3. Provozovatel může všechny podstatné informace týkající se Uživatelů, které uložil zejména jako elektronická data, užívat v souladu s právním řádem České republiky k účelům provozování Služeb IPTV a Služeb třetích stran, příp. dalších služeb. Provozovatel garantuje dodržování telekomunikačního tajemství podle ZEK, a patřičnou ochranu informací o Uživateli před neoprávněným užitím třetími osobami. Provozovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám bez písemného souhlasu Uživatele s výjimkou případů stanovených zákonem.
  4. Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů Provozovatelem poskytnutých v rámci Smlouvy Provozovateli. Provozovatel prohlašuje, že tyto osobní údaje Uživatele bude zpracovávat za účelem poskytování Služeb IPTV, případně za účelem vymáhání práv Provozovatele. Zpracování probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou od Uživatele získávány na základě Smlouvy IPTV. Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě. Data Provozovatel zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu do jednoho roku od skončení trvání Smlouvy IPTV, nebo do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy IPTV, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Období, pro které Uživatel udělil svůj souhlas, končí písemným odvoláním ze strany Uživatele na adrese sídla Provozovatele. Část osobních údajů může Uživatel po přihlášení do Uživatelského rozhraní prohlížet, kontrolovat a měnit. Svým podpisem (Registrací, resp. jejím potvrzením) Uživatel stvrzuje pravdivost poskytnutých údajů, zejména pokud jde o specifikaci svých osobních a kontaktních údajů. Pokud se osobní údaje Uživatele změní nebo jsou nepřesné, je Uživatel povinen bez prodlení tyto aktualizovat nebo Provozovatele o této skutečnosti neprodleně informovat.

English

  1. The User is entitled to use proprietary measures, such as encryption, to protect the transmit of his or her content. These measures must be made by technical means that are compatible with the Operator's technical means.
  2. The Operator reserves the right to keep records of the use of IPTV Services for billing purposes for at least 1 year (unless the applicable law specifies a longer period) since their formation, and to make these records available to The User upon request. The User is obliged to pay the fee for the access to those records according to the valid and effective Price List.
  3. The Operator may use all essential information concerning Users, which he stored in particular as electronic data, in accordance with the law of Czechia / Slovakia for the purpose of the operation of IPTV Services and Third Party Services or other services. The operator guarantees the observance of the telecommunications secrets according to ZEK (Electronic Communications Law), and the appropriate protection of the User's information from unauthorized use by third parties. The Operator shall not disclose this information to third parties without the User's written consent, except when required by the law.
  4. The User agrees to the processing of his or her personal data by the Operator which were provided under the Agreement to the Operator. The Operator declares that this User's personal data will be processed for the purpose of providing IPTV Services, or for the purpose of enforcing the rights of the Operator. The processing is done in an automated and manual manner and is subject to both physical and technical control. Personal information is obtained from The User under the IPTV Agreement. The User provides his / her personal information on a voluntary basis. All data is stored in a written and digital form. Data is processed by the Operator only to the extent necessary for the fulfillment of the above-mentioned purposes and for the time necessary to achieve the above-mentioned purposes, but no longer than one year after the expiration of the IPTV Agreement or until the IPTV Agreement rights or obligations are fully settled, or for the time specified by the relevant legislation or in accordance with it. The period for which The User has given his / her consent ends with a written appeal from The User sent to the Operator's registered office. If The User agrees to disclose his or her personal data provided to The Operator for use in promotional materials, bids, references, and on the Operator's Internet address, he / she expressly agrees that The Operator can list The User on his website or in IPTV Services' offers or in promotional materials of the company. Part of the personal data can be viewed, checked, and altered by The User after logging in to The User Interface. By his / her signature (by performing The Registration or confirming it), The User confirms the truthfulness of the data provided, especially his or her personal and contact details. If User's personal data changes or is inaccurate, The User is obliged to update these information without delay or to immediately inform the Operator about this fact. In the event that The User does not inform The Operator about the change of the personal data according to the preceding sentence, The User assumes responsibility for any consequences resulting from the breach of this obligation.